Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Poprzedni slajd
Następny slajd
Slider

Założenia programu

Przedstawione w niniejszym artykule treści mają charakter wstępnych informacji dotyczących Wirtualnego Instytutu Badawczego i służą możliwie wczesnemu zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z przygotowywanym otwartym konkursem ofert.
W związku z powyższym, ŁUKASIEWICZ – PORT informuje, iż przedstawione poniżej treści nie mogą stanowić podstawy do formułowania późniejszych roszczeń wobec ŁUKASIEWICZ – PORT jako Podmiotu Zarządzającego.

Program Wirtualny Instytut Badawczy zakłada finansowanie pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.
Alokacja przeznaczona na realizację programu wynosi 450 000 000 zł, i przeznaczona będzie na finansowanie (do 100%) zadań badawczych realizowanych w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii.
Co do zasady program nie narzuca określonych ram finansowych w odniesieniu do pojedynczego zadania badawczego (minimalna/maksymalna wartość zadania), ponad określoną całkowitą wartość alokacji programu.

TEMATYKA
Tematyka badawcza możliwa do finansowania ze środków programu obejmuje w szczególności problematykę:

  • onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii immuno-onkologicznych;
  • zapobiegania nawrotom chorób nowotworowych, przez poznanie ich mechanizmów i wypracowanie odpowiednich interwencji;
  • diagnostyki: wytworzenia selektywnych, specyficznych i kosztowo-efektywnych markerów do wczesnej detekcji chorób nowotworowych;
  • wyjaśnienia mechanizmów i procesów kluczowych dla rozwoju nowotworów;
  • innych, istotnych terapeutycznie i społecznie tematów z obszaru biotechnologii medycznej – onkologii.

Powyżej określony katalog należy traktować jako przykładowy. Nie wyczerpuje on tematyk badawczych możliwych do finansowania ze środków programu, o ile dotyczą one obszaru biotechnologii medycznej – onkologii i posiadają wysoki potencjał zastosowań społeczno-gospodarczych i komercjalizacyjny.

Ponadto, finansowanie środkami programu działalności naukowej zespołu badawczego nie wyklucza możliwości realizacji i finansowania badań przedklinicznych powiązanych z pracami rozwojowymi, jeśli są one uzasadnione oraz możliwe do sfinansowania ze środków programu.

Bez względu na obraną tematykę, wybranych do finansowania zadań badawczych, ich celem musi być wytworzenie możliwego do komercjalizacji IP.

Podmiot zarządzający nie określa zamkniętego katalogu wskaźników produktu. Powinny one być każdorazowo zdefiniowane indywidualnie przez wnioskodawcę we wniosku o finansowanie. Docelowym wskaźnikiem produktu powinna być technologia/grupa technologii wytworzona w ramach prac prowadzonych przez zespół badawczy. Wskaźniki produktu powinny być mierzalne, osiągalne i zgodne z harmonogramem prac zespołu badawczego.

ZESPÓŁ
Zadania badawcze realizowane będą przez zespoły badawcze, które tworzyć będzie personel kluczowy (lider i pozostali członkowie zespołu kluczowego) oraz personel pomocniczy. Wszyscy członkowie zespołu muszą być zatrudnieni w jednostkach naukowych objętych systemem szkolnictwa wyższego i nauki z siedzibą na terenie Polski. Program dopuszcza realizację zadania w formie konsorcjum jednostek naukowych. Liderem projektu będzie mógł zostać naukowiec o uznanym dorobku naukowiec (min. z tytułem doktora), zatrudniony u wnioskodawcy. Będzie on odpowiedzialny za merytoryczną realizację zadania badawczego, koordynację pracy zespołu badawczego, koordynację procesu raportowania postępów realizacji zadania oraz kontakt z podmiotem zarządzającym.

Wnioskodawcą mogą być jedynie podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3–6 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

OKRES REALIZACJI
Program zobowiązuje zespoły badawcze do określenia we wniosku o finansowanie zadania badawczego i jego harmonogramu na okres maksymalnie 5 lat. W ww. okresie zespół badawczy powinien osiągnąć cel w postaci opracowanej technologii/grupy technologii zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do jej komercjalizacji i wdrożenia, która będzie podlegać wprowadzeniu w fazę rozwoju, a dalej komercjalizacji. Na wniosek lidera, finansowanie zespołu badawczego będzie mogło zostać przedłużone na kolejny okres maksymalnie 5 lat. W przypadku takiego wniosku, obowiązkiem zespołu badawczego będzie przedstawienie propozycji dotyczącej kontynuacji zadania badawczego lub realizacji nowego zadania badawczego w oparciu o nowe pomysły lub koncepcje. Przedstawiona propozycja będzie podlegać ewaluacji przeprowadzonej w trybie i na zasadach określonych przez podmiot zarządzający.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje następujące kategorie wydatków:

  • wynagrodzenia członków zespołu badawczego,
  • koszty aparatury naukowo-badawczej oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym m.in. amortyzacja sprzętu, najem, dzierżawa, natomiast zakup nowego sprzętu dopuszczalny jest w kwocie do 100 000,00 zł netto po odpowiednim uzasadnieniu wydatku,
  • koszty podwykonawstwa/usług obcych,
  • inne koszty bezpośrednie, w tym między innymi zakup materiałów, drobnego sprzętu, delegacje, publikacje, ekspertyzy i analizy, oraz koszty administracji i zarządzania bezpośrednio związane z projektem.

Program przewiduje przyjęcie stawki ryczałtowej przeznaczonej na pokrycie kosztów pośrednich projektów, która stanowić będzie do 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa/usług obcych, aparatury naukowo-badawczej, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W okresie realizacji zadania wnioskodawca i pozostałe jednostki zobowiązani będą stosować przepisy Prawa zamówień publicznych w zakresie w jakim podlegają pod obowiązek stosowania niniejszego prawa. Jeżeli konkretne wydatki nie będą objęte koniecznością stosowania niniejszych przepisów, jednostki zobowiązane będą do stosowania zasady konkurencyjności, rozumianej jako co najmniej konieczność porównania ofert rynkowych.
Okres kwalifikowalności wydatków zespołów badawczych może rozpocząć się najwcześniej w dniu następnym po dniu złożenia wniosku.

FINANSOWANIE
Wyłonione w drodze konkursu zespoły badawcze zostaną zaproszone do podpisania umowy o finansowanie. Program przewiduje do 100% finansowania kosztów kwalifikowalnych. Transze finansowania będą uruchamiane w okresach kwartalnych w myśl zasady o prefinansowaniu kosztów, jednakże po pierwszym roku realizacji zadania wysokość wypłacanych transz zależeć będzie od poziomu rozliczenia środków wypłaconych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

RAPORTOWANIE
Po podpisaniu umowy zespół badawczy zobowiązany będzie do składania kwartalnych raportów merytorycznych i finansowych z realizacji zadania badawczego. W proces oceny raportów zaangażowani będą zarówno pracownicy podmiotu zarządzającego, jak i dedykowani eksperci z obszaru nauki i gospodarki, powiązanego tematycznie z zadaniem badawczym. Akceptacja raportów warunkować będzie wypłatę kolejnych transz środków finansowych (wyjątek stanowi pierwszy rok finansowania).

Na podstawie przedłożonych raportów okresowych podmiot zarządzający będzie podejmował decyzję o kontynuacji, warunkowej kontynuacji, wstrzymaniu, przerwaniu lub zakończeniu finansowania zadania badawczego.

Planowane ogłoszenie konkursu: 2019/2020

Dokumentacja zamieszczona w ogłoszeniu o konkursie będzie jedynym źródłem wiążących informacji na temat jego zasad.