Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
    pl_PL  

O WIB

Biało-czerwona flaga Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI

Wirtualny Instytut Badawczy

DOFINANSOWANIE 472 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ  472 500 000 zł

 

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł.

Wirtualny Instytut Badawczy został zdefiniowany Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823), natomiast zakres finansowania, jego wielkość i przeznaczenie oraz podmiot zarządzający określone zostały w Komunikatach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Wirtualny Instytut Badawczy jest narzędziem dystrybucji środków Funduszu Polskiej Nauki. Jego celem jest finansowanie pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

Program dopuszcza możliwość realizacji zadań zlokalizowanych w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

Podmiotem zarządzającym Programem Wirtualny Instytut Badawczy dla obszaru biotechnologia medyczna  jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

Docelowo możliwe jest uruchomienie kolejnych edycji programu Wirtualny Instytut Badawczy w innych dziedzinach nauki, atrakcyjnych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki.

Dokumenty związane z podstawami prawnymi funkcjonowania WIB oraz zasadami jego koordynacji można pobrać w zakładce DO POBRANIA.

WIB – BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Środki programu WIB w obszarze biotechnologia medyczna przeznaczane są na:

 • finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w konkretnym obszarze badawczym (biotechnologia medyczna), której celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym,
 • komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych lub związanego z wynikami know-how.

Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji Zadań badawczych i nie narzuca limitów finansowych co do wielkości budżetu poza dostępną alokacją programu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje między innymi:

 • wynagrodzenia zespołu badawczego na bardzo wysokim poziomie,
 • koszty wykorzystania infrastruktury badawczej, w tym koszty amortyzacji własnej aparatury,
 • zakup materiałów, drobnych urządzeń, usług zewnętrznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zaplanowanych badań,
 • koszty zarządzania i administracji projektem w ramach kosztów bezpośrednich,
 • naliczane ryczałtowo koszty pośrednie w wysokości 15%.

Zespół badawczy tworzy Lider, pozostali członkowie Personelu kluczowego, oraz Personel pomocniczy. Członkowie personelu kluczowego, w tym lider, mogą pochodzić z różnych jednostek naukowych, które na potrzeby złożenia wniosku i realizacji wspólnego zadania badawczego zawrą umowę konsorcjum. Personel kluczowy, w tym lider, podlegają kryteriom oceny dorobku naukowego, przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć i doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu badaniami naukowymi, kierowaniu zespołami badawczymi oraz współpracy z biznesem.

Proces wyłonienia zespołów badawczych przebiega następująco:

 • ogłoszenie o konkursie, uruchomienie naboru (strona internetowa programu WIB)
 • nabór wniosków, spotkania informacyjne, konsultacje
 • zakończenie naboru, lista złożonych wniosków
 • ocena formalna wniosków pod względem zgodności dokumentacji z założeniami regulaminu konkursu
 • ocena merytoryczna w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne
 • panel ekspertów
 • ranking wnioskodawców
 • procedura odwoławcza
 • podpisanie umów o finansowanie

Przy wyłanianiu zespołów badawczych podmiot zarządzający bierze pod uwagę:

 • dotychczasowe osiągnięcia członków zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej oraz komercjalizacji wyników tej działalności;
 • potencjał zespołu badawczego do prowadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie;
 • znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki;
 • potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej.

Rolę podmiotu zarządzającego programem WIB pełni Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu. Do zadań podmiotu zarządzającego należy organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wyłonienie zespołów badawczych, organizacja pracy ekspertów, podpisanie umów o finansowanie, nadzór i wsparcie realizacji zadań badawczych, dystrybucja środków funduszu, koordynacja procesu komercjalizacji wypracowanych nowych technologii i produktów.

Pierwszy Konkurs został zakończony. Wyniki są dostępne w zakładce Wyniki konkursów (link). Ogłoszenie kolejnego konkursu  nastąpi wkrótce.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w aktualnej dokumentacji konkursowej opublikowanej w zakładce: Ogłoszenia o konkursach (link) oraz w zakładce poświęconej najczęściej zadawanym pytaniom: FAQ (link). Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z wirtualnego spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach pierwszego naboru wniosków w zakładce Multimedia (link).