Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
previous arrow
next arrow
Slider

Dane osobowe

Zapisując się do newslettera WIB, podpisując z nami umowę o finansowanie lub wyrażając zgodę w jakikolwiek inny sposób na przetwarzanie danych osobowych, przekazujesz nam swoje dane takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania i/lub nazwę i adres podmiotu, który Cię zatrudnia. Tym samym Twoje dane objęte są Polityką prywatności instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii („PORT”). Najważniejsze informacje kto, jak i w jakich sytuacjach wykorzystuje Twoje dane, oraz jak możesz odstąpić od tej zgody, znajdują się w poniższej Klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Wirtualny instytut Badawczy (WIB)
– Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ– PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (dalej: „Instytut”) jako operator Programu WIB, Wrocław, ul. Stabłowicka 147, będący państwową osobą prawną, posiadający osobowość prawną, działający na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000300736; NIP: 8943140523.

2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która odpowiada za kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem należy kontaktować się drogą mailową: iod@port.org.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.

2. Zakres i cel przetwarzania danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, adresu zamieszkania i/lub nazwy i adresu miejsca pracy, oraz numeru telefonu jest dokonywane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Programu WIB, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Udostępnianie i odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, podmiotowi nadzorującemu Instytut – Centrum ŁUKASIEWICZ z siedzibą w Warszawie, oraz Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) oraz do organizacji międzynarodowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą należycie upoważnione podmioty uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także zajmujące się obsługą informatyczną procesów oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.

5. Profilowanie
Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Uprawnienia podmiotu danych
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) do żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.
d) do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych z Inspektorem ochrony danych osobowych, w sposób wskazany w pkt 2 niniejszej klauzuli.

Pozostałe klauzule informacyjne