Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
    pl_PL  

Konkursy

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Działalność WIB finansowana jest z Funduszu Polskiej Nauki.

Polski Rząd przeznaczył na pierwszy program WIB 450 mln zł, które zostaną przekazane na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze biotechnologii medycznej dla maksymalnie 10 zespołów badawczych w ciągu 10 lat od uruchomienia Programu (od 2020 r.).

Celem programu WIB jest finansowanie zadań badawczych wybranych w procedurze konkursowej zespołów prowadzących działalność pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym. Rezultatem zadań badawczych będzie wypracowanie możliwego do skomercjalizowania IP (nowe produkty i technologie).

W ramach Programu rozstrzygnięto trzy konkursy, w ramach których wyłoniono trzy zespoły badawcze, przeznaczając na ich finansowanie łącznie 189 milionów złotych z Fundusz Polskiej Nauki.  Link do zakładki Zespoły Badawcze.

 

Poniżej najważniejsze informacje dot. zasad konkursów WIB:

OBSZAR BADAWCZY

Program przewiduje wsparcie badań z zakresu biotechnologii medycznej.

Biotechnologia medyczna rozumiana jest jako dział nauki i przemysłu wykorzystujący żywe komórki i materiały pochodzenia komórkowego do przeprowadzania badań naukowych i wytwarzania produktów farmaceutycznych i diagnostycznych, w celu zapobiegania i leczenia chorób człowieka.

Poniżej przedstawiono przykładową tematykę badawczą możliwą do finansowania, jednakże katalog ten nie wyczerpuje tematyki badawczej możliwej do finansowania ze środków Programu, o ile dotyczą one obszaru biotechnologii medycznej oraz posiadają wysoki potencjał zastosowań społeczno-gospodarczych i komercjalizacyjnych:

Przykładowa tematyka badawcza w ramach obszaru biotechnologia medyczna obejmuje opracowanie nowych terapii w oparciu o:

 • terapeutyczne wykorzystanie biologii RNA,
 • technologie celowanej degradacji białek,
 • nowe generacje terapii komórkowych,
 • celowaną modyfikację genomu, w tym terapie genowe,
 • nowe generacje leków biofarmaceutycznych/biologicznych,

lub inne, istotne terapeutycznie i społecznie tematy z obszaru biotechnologii medycznej.

Ponadto, finansowanie środkami programu działalności naukowej zespołu badawczego nie wyklucza możliwości realizacji i finansowania badań przedklinicznych powiązanych z pracami rozwojowymi, jeśli są one uzasadnione oraz możliwe do sfinansowania ze środków programu.

Przykładowo, pierwsze zadanie badawcze objęte finansowaniem realizowane od lutego 2022 r. ma na celu opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów.

Bez względu na obraną tematykę wybranych do finansowania zadań badawczych, ich celem musi być wytworzenie możliwego do komercjalizacji IP.

Więcej na temat zasad programu w dokumentacji konkursowej: Link do Konkursu 3/2023

 

GRUPY ODBIORCÓW PROGRAMU

Program wyróżnia następujących bezpośrednich odbiorców Wirtualnego Instytutu Badawczego:

Zespół badawczy – grupa naukowców, składająca się z:

 •  personelu kluczowego (lider, członkowie zespołu kluczowego) oraz
 •  personelu pomocniczego,

zatrudniona przez wnioskodawcę oraz pozostałe jednostki – jeżeli przewidziano realizację zadania badawczego w formie konsorcjum podmiotów. Program dopuszcza zaangażowanie w zespole badawczym również zagranicznych naukowców, o ile na dzień rozpoczęcia pracy w zadaniu badawczym finansowanym z programu będą oni zatrudnieni w polskiej jednostce naukowej realizującej to zadanie. Więcej o zespole badawczym tutaj (link).

Wnioskodawca – jednostka naukowa – podmiot zatrudniający obligatoryjnie lidera zespołu badawczego oraz opcjonalnie innych członków zespołu kluczowego i pomocniczego.

Pozostałe jednostki – jednostki naukowe – podmioty zatrudniające pozostałych członków zespołu kluczowego i pomocniczego, mogące przystąpić do realizacji zadania badawczego w ramach konsorcjum koordynowanego przez wnioskodawcę.

Program dopuszcza możliwość tworzenia zespołu badawczego w ramach konsorcjum jednostek naukowych. W takim przypadku, reprezentantem wszystkich konsorcjantów w relacjach z Podmiotem Zarządzającym jest wnioskodawca, czyli jednostka zatrudniająca lidera. Umowa konsorcjum powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku, a wytyczne co do jej zakresu zawarte są w dokumentacji konkursowej.

WNIOSKODAWCA I POZOSTAŁE PODMIOTY

Wszystkie podmioty biorące bezpośredni udział w zadaniu badawczym muszą posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty wymienione w art. 11 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823), z odesłaniem do art. 7 ust. 1 pkt 1, 3–6 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668 ze zm.), tj.:

 • uczelnie,
 • Polska Akademia Nauk,
 • instytuty naukowe PAN,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe, utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium RP,
 • inne podmioty, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Pozostałymi jednostkami naukowymi mogą być natomiast wszystkie jednostki z katalogu dopuszczalnych podmiotów jak dla wnioskodawcy oraz inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie są wnioskodawcą, a które zatrudniają co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład zespołu badawczego.

Więcej informacji:

Ogłoszenia o konkursach (link)

Wyniki konkursów (link)

Zespoły badawcze (link)

Najczęściej zadawane pytania (link)