Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
    pl_PL  

Zespoły badawcze

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Działalność WIB finansowana jest z Funduszu Polskiej Nauki.

Polski Rząd przeznaczył na pierwszy program WIB 450 mln zł, które zostaną przekazane na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze biotechnologii medycznej maksymalnie 10 zespołom badawczym w ciągu 10 lat od uruchomienia Programu (od 2020 r.). Pierwszy zespół badawczy finansowany w ramach WIB, który rozpoczął realizację zadania badawczego w lutym br. otrzymał niemal 70 mln PLN na opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. 

Celem programu WIB jest finansowanie Zadań Badawczych wybranych w procedurze konkursowej zespołów prowadzących działalność pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym. Rezultatem zadań badawczych powinno być wypracowanie możliwego do skomercjalizowania IP (nowe produkty i technologie).

Zadania badawcze realizowane będą przez zespoły badawcze, tworzone przez personel kluczowy (lider i pozostali członkowie zespołu kluczowego) oraz personel pomocniczy. Wszyscy członkowie zespołu muszą być zatrudnieni w polskich jednostkach naukowych (katalog dopuszczonych do konkursu jednostek zawiera dokumentacja konkursowa). Program dopuszcza realizację zadania w formie konsorcjum jednostek naukowych. Liderem projektu może być naukowiec o uznanym dorobku (min. z tytułem doktora), zatrudniony u wnioskodawcy. Będzie on odpowiedzialny za merytoryczną realizację zadania badawczego, koordynację pracy zespołu badawczego, koordynację procesu raportowania postępów realizacji zadania oraz kontakt z podmiotem zarządzającym.

Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3–6 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

 

ZESPÓŁ BADAWCZY – PERSONEL KLUCZOWY

 • Lider – to osoba o uznanym dorobku naukowym, pod kierunkiem której zespół badawczy prowadzić będzie działalność naukową. Lider powinien posiadać co najmniej stopień doktora, w którejkolwiek z dyscyplin naukowych w dziedzinie:
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub
  • nauk inżynieryjno-technicznych, lub
  • nauk ścisłych i przyrodniczych.

Na etapie oceny wniosku lider oceniany będzie pod względem dotychczasowego dorobku naukowego, doświadczenia w kierowaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami i zespołami badawczymi, wyróżnień w środowisku naukowym, uruchomionych procedur ochrony wytworzonej lub współtworzonej własności intelektualnej, jak i stopnia zaangażowania w procesy komercjalizacji wytworzonych nowych produktów, technologii, etc.

 • Członkowie personelu kluczowego – jest to grupa osób wskazana imiennie w formularzu wniosku, posiadająca doświadczenie i wiedzę istotne z punktu widzenia realizacji zadania badawczego, w tym również w zakresie komercjalizacji wyników badań.

Program zakłada, że oprócz osoby na stanowisku Lidera, skład zespołu personelu kluczowego obejmować będzie dodatkowo co najmniej dwóch członków. Program nie określa maksymalnej liczby członków zespołu badawczego, jednak musi być ona adekwatna do zakresu i specyfiki zaplanowanych działań w zadaniu badawczym.

Program określa minimalny poziom zaangażowania dla poszczególnych stanowisk członków kluczowego personelu zespołu badawczego, tj. min. 0,7 EPC dla lidera, oraz min. 0,5 EPC dla pozostałych członków personelu kluczowego. Stawki wynagrodzeń jak i pozostałe wytyczne dot. zespołu badawczego można znaleźć w dokumentacji konkursowej (link).

Członkowie Personelu Kluczowego mogą uczestniczyć w Programie wyłącznie w ramach jednego zadania badawczego. Zasada ta obowiązuje również na etapie składania wniosków o finansowanie zadań badawczych.

ZESPÓŁ BADAWCZY – PERSONEL POMOCNICZY

Personel pomocniczy nie musi być wskazany z imienia i nazwiska na etapie składania wniosku. Konieczne jest jedynie określenie wymiaru etatowego, stanowisk oraz zakresu planowanych do powierzenia działań w ramach zadania badawczego. Program nie zakłada minimalnego poziomu zaangażowania dla poszczególnych stanowisk członków personelu pomocniczego w ramach zespołu badawczego.

Umowa o finansowanie definiuje przypadki, kiedy członkowie zespołu badawczego będą mogli ulec zmianie w trakcie realizacji zadania badawczego. Niemniej jednak obowiązkiem będzie stosowanie w tym zakresie m.in. Standardów rekrutacji do zespołów badawczych, które są dostępne wraz z całą dokumentacja konkursową.

W ramach Programu rozstrzygnięto trzy konkursy, w ramach których wyłoniono trzy zespoły badawcze, przeznaczając na ich finansowanie łącznie 189 milionów złotych z Fundusz Polskiej Nauki:

Zespół badawczy HERO

Znajdź zatrudnienie w obecnie realizowanych zadaniach badawczych: Oferty stanowisk w zespołach badawczych (link)