Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
previous arrow
next arrow
Slider

FAQ

Przedstawione odpowiedzi mają charakter wstępnych informacji dotyczących Wirtualnego Instytutu Badawczego i służą możliwie wczesnemu zapoznaniu potencjalnych Wnioskodawców z przygotowywanym Otwartym Konkursem Ofert.

W związku z powyższym, ŁUKASIEWICZ – PORT wyraźnie informuje, iż przedstawione odpowiedzi nie mogą stanowić podstawy do formułowania późniejszych roszczeń wobec ŁUKASIEWICZ – PORT jako Podmiotu zarządzającego.

Zgodnie z ramowym harmonogramem wdrażania Programu WIB, nabór wniosków ofinansowanie zespołów badawczych zostanie przeprowadzony na przełomie 2019/2020 r. Dokładny termin ogłoszenia konkursu oraz naboru wniosków o finansowanie nie jest jeszcze znany. Zostanie on podany do wiadomości na stronie www.wib.port.org.pl. Zalecamy systematyczne śledzenie pojawiających się na stronie komunikatów

 

Program nie zakłada minimalnej kwoty, którą może otrzymać zespół badawczy. Kwota na jaką opiewa wniosek powinna być indywidualnie dostosowana do potrzeb zespołu badawczego i adekwatna do założonego planu działalności naukowej. Adekwatność i zasadność wydatków będzie przedmiotem oceny merytorycznej.

Maksymalna kwota finansowania nie może przekroczyć 450 mln zł, czyli kwoty określonej w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 r. o obszarze działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wysokości i okresie tego finansowania

Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o finansowanie z zastrzeżeniem, że zespół badawczy o określonym składzie osobowym może ubiegać się o finansowanie w ramach wyłącznie jednego wniosku. Szczegółowe zasady dotyczące wymagań w odniesieniu do zespołu badawczego będą znajdowały się w regulaminie konkursu.

Umowa o finansowanie zespołu badawczego będzie zawarta pomiędzy Podmiotem zarządzającym, tj. ŁUKASIEWICZ – PORT a Wnioskodawcą, czyli instytucją, w której zatrudniony jest lider zespołu badawczego.

Nie. Unikatową cechą WIB jest możliwość tworzenia zespołów badawczych przez osoby zatrudnione w różnych jednostkach na terenie Polski. Jednostki te muszą pochodzić z katalogu podmiotów wymienionych w art. 11 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823)i muszą być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki WIB przeznaczane są na finansowanie liderów i zespołów, których prace – dzięki koncentracji wokół jednego obszaru – mogą wzajemnie się uzupełniać i pozwalają uzyskać zwielokrotniony efekt badawczy.

Więcej na temat zespołów badawczych tutaj.

 Zaletą Programu Wirtualny Instytut Badawczy jest to, iż w jego ramach możliwe są do sfinansowania wszystkie rodzaje badań/prac, z zastrzeżeniem, iż mają to być badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Celem działalności naukowej zespołów badawczych ma być bowiem komercjalizacja jej wyników.

Więcej na temat zakresu zadań badawczych tutaj.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 r. o obszarze działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wysokości i okresie tego finansowania kwota 450 mln zł jest kwotą przeznaczoną wyłącznie na finansowanie działalności naukowej zespołów badawczych w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii.

Podmiot zarządzający będzie zarządzał własnością intelektualną, w szczególności w celu zapewnienia jej właściwej ochrony komercjalizacji. Koszty komercjalizacji wyników prac zespołów badawczych, w tym koszty objęcia ochroną własności intelektualnej ponosi podmiot zarządzający w ramach odrębnej puli środków.

Katalog wydatków kwalifikowanych zostanie określony szczegółowo w dokumentacji konkursowej. Niemniej jednak przewiduje się, że możliwe do sfinansowania będą m.in. wynagrodzenia członków zespołu badawczego, materiały do realizacji badań, odpłatne użytkowanie infrastruktury badawczej czy wynagrodzenia personelu administracyjnego.

Więcej na temat kosztów zadań badawczych tutaj.

W ramach WIB planowany jest nabór na ekspertów. Informacje w tym zakresie, odnoszące się zarówno do terminu naboru, jak i zasad oraz kryteriów wyboru będą publikowane na stronie www.wib.port.org.pl. Zalecamy systematyczne śledzenie pojawiających się na stronie komunikatów oraz w zakładce Eksperci

Zespół badawczy zobowiązany jest do określenia we wniosku o finansowanie zadania badawczego wraz z harmonogramem i budżetem na okres maksymalnie 5 lat. W ww. okresie zespół badawczy powinien osiągnąć cel w postaci opracowanej technologii/grupy technologii zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do jej komercjalizacji i wdrożenia, która będzie podlegać wprowadzeniu w fazę rozwoju, a dalej komercjalizacji.

Na wniosek Lidera, finansowanie zespołu badawczego może zostać przedłużone na okres kolejnych maksymalnie 5 lat. W przypadku takiego wniosku, obowiązkiem zespołu badawczego będzie przedstawienie propozycji dotyczącej kontynuacji zadania badawczego lub realizacji nowego zadania badawczego w oparciu o nowe pomysły lub koncepcje. Przedstawiona propozycja będzie podlegać ewaluacji przeprowadzonej w trybie i na zasadach określonych przez podmiot zarządzający zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy.

Personel pomocniczy stanowią wszyscy członkowie zespołu badawczego, niebędący personelem kluczowym, a uczestniczący w realizacji zadania badawczego, w ilości dostosowanej do potrzeb i specyfiki prac, do decyzji i pod kierunkiem Lidera. Wobec czego mogą to być technicy laboratoryjni, studenci, doktoranci, etc. o ile ich zaangażowanie faktycznie wynika z pełnienia pomocniczej roli w zadaniu badawczym. Wszyscy członkowie zespołu badawczego muszą zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, z jasno określonym zakresem zadań, wymiarem zaangażowania, wysokością wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi programu.

Więcej na temat zespołu badawczego tutaj, natomiast na temat kosztów wynagrodzeń tutaj.

Podmiot zarządzający sformułował ogólne zasady kwalifikowalności wydatków zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, w ramach odrębnego dokumentu, stanowiącego załącznik do ogłoszenia o konkursie.

W zakresie limitów i ograniczeń dotyczących finansowaniu zadania badawczego, wprowadzono:

  • limit kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej do kwoty 100.000,00 PLN netto. Zakup będzie możliwy wyłącznie w przypadku wykazania przez wnioskodawcę braku możliwości lub braku ekonomicznej zasadności odpłatnego korzystania z aparatury znajdujących się w podmiotach, w których działalność naukową prowadzi zespół badawczy;
  • limity wynagrodzeń członków zespołu badawczego ustalone proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w realizację zadania badawczego, które obejmują ogół kosztów wynagrodzeń, tj. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop szkoleniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (o ile jest zgodne z obowiązującymi w danym podmiocie regulaminami wynagradzania), a także składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, chorobowe, składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • limit – 276 godzin miesięcznie – łącznego zaangażowania zawodowego personelu kluczowego i pomocniczego (w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania) w realizację wszystkich aktywności zawodowych, w tym realizacji zadania badawczego w ramach programu WIB.
  • limit dot. wysokości kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego i obsługi administracyjnej zadania badawczego (koszty bezpośrednie) nie mogą przekroczyć 10% łącznej wartości wynagrodzenia członków zespołu badawczego (kwalifikowalne są składniki wynagrodzenia wymienione w punkcie powyżej).

Więcej na temat kosztów zadań badawczych tutaj.

Warunki i sposób rozliczania zadania badawczego zostaną wskazane w umowie o finansowanie zespołu badawczego.

Jednostka naukowa, będąca wnioskodawcą/liderem konsorcjum zobowiązana będzie do składania:

  • raportów okresowych z postępów merytorycznych i finansowych działalności naukowej zespołu badawczego po zakończeniu każdego 6-cio miesięcznego okresu sprawozdawczego,
  • raportu końcowego z realizacji zadania badawczego.

Do raportów będzie należało załączać zestawienie wydatków faktycznie poniesionych w okresie sprawozdawczym. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku płatniczego. Wyjątek od tej reguły stanowią m.in. koszty amortyzacji i odpisy na ZFŚS.

Warunki i sposób przeprowadzania działań rekrutacyjnych do zespołu badawczego zostały opracowane przez podmiot zarządzający w postaci odrębnego dokumentu. Członkowie zespołów badawczych, którzy nie zostali imiennie wskazani i opisani we wniosku o finansowanie na etapie naboru ogłoszonego przez podmiot zarządzający rekrutowani są w procesie nadzorowanym przez komisję rekrutacyjną działającą w strukturze podmiotów, z których pochodzą członkowie zespołów badawczych.

Za opracowanie pisemnego planu niezbędnych działań rekrutacyjnych do zespołu badawczego, stanowiącego część dokumentacji wytwarzanej i gromadzonej w ramach zadania badawczego, odpowiada lider zespołu.

Możliwe jest stworzenie własnych zasad rekrutacji do zespołu badawczego i jego oceny, mających na celu wybór i utrzymanie najlepszych osób w składzie zespołu badawczego, unikanie konfliktu interesów, itp. pod warunkiem, iż będą one zgodne ze standardami rekrutacji i ewaluacji zespołów badawczych opracowanymi przez podmiot zarządzający.

Kwestie praw własności intelektualnej jak również zasad i komercjalizacji zostaną uregulowane w umowie o finansowanie zespołu badawczego zawartej pomiędzy podmiotem zarządzającym a jednostką naukową będącą wnioskodawcą/liderem konsorcjum, w umowie konsorcjum zawartej pomiędzy liderem konsorcjum a konsorcjantami, jak również w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do umowy o finansowanie zespołu badawczego.

Wszelkie środki finansowe pochodzące z komercjalizacji własności intelektualnej wytworzonej przez zespół badawczy w ramach zadania badawczego, są wypłacane przez podmiot zarządzający jednostce naukowej, która zapewnia, odpowiada i zobowiązuje się do dalszej dystrybucji środków z komercjalizacji do lidera, zespołu lub Innych jednostek zatrudniających członków zespołu badawczego. schemat podziału środków z komercjalizacji jest następujący:

  • 65% środków z komercjalizacji zostanie przekazane twórcom zgodnie z ich udziałem twórczym zadeklarowanym w karcie własności intelektualnej;
  • 20% środków z komercjalizacji zostanie przekazane jednostce naukowej i/lub innym jednostkom. Środki z komercjalizacji przysługujące danej jednostce naukowej i/lub innym jednostkom zostaną obliczone w proporcji zgodnej z proporcją wynikającą z udziału twórczego danego twórcy (lub twórców) z jednostki naukowej i/lub innej jednostki, zadeklarowaną w karcie własności intelektualnej;
  • 15 % środków z komercjalizacji zostanie przekazane na rzecz Funduszu Polskiej Nauki.

Umowa o finansowanie zespołu badawczego wymaga od jednostki naukowej stosowania zasad oraz regulacji zapewniających otwartość i konkurencyjność w przypadku jeśli zamówienia kwotowo lub rodzajowo nie podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady te stosuje się również w przypadku wyłączenia podmiotowego.

W odniesieniu do powyższego jednostka naukowa zobowiązana jest, co najmniej, do rozeznania rynku, polegającego na potwierdzeniu, że dana usługa lub dostawa została wykonana po cenie rynkowej, z wyłączeniem rekrutacji do zespołów badawczych (tutaj zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy oraz odrębne dokumenty, będące załącznikiem do umowy o finansowanie).

Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej trzech ofert od potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców) danego zamówienia. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie trzech ofert od potencjalnych wykonawców, jednostka naukowa zobowiązana jest do publikacji zapytania ofertowego z terminem co najmniej 7 dni na złożenie oferty.