Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
    pl_PL  

Wnioskodawca, konsorcjum, zespół badawczy- zasady

Przedstawione w niniejszym artykule treści mają charakter wstępnych informacji dotyczących Wirtualnego Instytutu Badawczego i służą możliwie wczesnemu zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z przygotowywanym otwartym konkursem ofert.
W związku z powyższym, ŁUKASIEWICZ – PORT informuje, iż przedstawione poniżej treści nie mogą stanowić podstawy do formułowania późniejszych roszczeń wobec ŁUKASIEWICZ – PORT jako Podmiotu Zarządzającego.

Program wyróżnia następujących bezpośrednich odbiorców Wirtualnego Instytutu Badawczego:

Wnioskodawca – jednostka naukowa – podmiot zatrudniający obligatoryjnie lidera zespołu badawczego, oraz opcjonalnie innych członków zespołu kluczowego i pomocniczego.

Pozostałe jednostki – jednostki naukowe – podmioty zatrudniające innych członków zespołu kluczowego i pomocniczego, będące członkami konsorcjum koordynowanego przez wnioskodawcę.

Zespół badawczy – grupa naukowców, składająca się z personelu kluczowego (lider, członkowie zespołu kluczowego) oraz personelu pomocniczego – zatrudniona przez wnioskodawcę oraz pozostałe jednostki – jeżeli przewidziano realizację zadania badawczego w formie konsorcjum podmiotów.

Program dopuszcza możliwość tworzenia zespołu badawczego w ramach konsorcjum jednostek naukowych, z czego wnioskodawca reprezentujący wszystkich konsorcjantów w relacjach z podmiotem zarządzającym programem, to jednostka zatrudniająca lidera. Umowa konsorcjum będzie musiała zostać zawarta przed złożeniem wniosku, a wytyczne do jej zakresu zawierać będzie dokumentacja konkursowa.

WNIOSKODAWCA I POZOSTAŁE PODMIOTY
Wnioskodawcą mogą być jedynie podmioty wymienione w art. 11 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823), z odesłaniem do art. 7 ust. 1 pkt 1, 3–6 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668 ze zm.), tj.:

 • uczelnie,
 • Polska Akademia Nauk,
 • instytuty naukowe PAN,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe, utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium RP,
 • inne podmioty, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Natomiast pozostałymi jednostkami naukowymi mogą być wszystkie jednostki z katalogu dopuszczalnych podmiotów dla Wnioskodawcy, jak i inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie są Wnioskodawcą, a które zatrudniają co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład zespołu badawczego.

Wszystkie podmioty biorące bezpośredni udział w zadaniu badawczym muszą posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZESPÓŁ BADAWCZY – PERSONEL KLUCZOWY

 • Lider – to osoba o uznanym dorobku naukowym, pod kierunkiem której zespół badawczy prowadzić będzie działalność naukową. Lider powinien posiadać co najmniej stopień doktora, w którejkolwiek z dyscyplin w dziedzinie:
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub
  • nauk inżynieryjno-technicznych, lub
  • nauk ścisłych i przyrodniczych.

Na etapie oceny wniosku lider oceniany będzie pod względem dotychczasowego dorobku naukowego, doświadczenia w kierowaniu krajowymi i międzynarodowymi zadaniami i zespołami badawczymi, wyróżnień w środowisku naukowym, liczebności i jakości uruchomionych procedur ochrony wytworzonej lub współtworzonej własności intelektualnej, jak i stopnia zaangażowania w procesy komercjalizacji wytworzonych nowych produktów, technologii, etc.

 • Członkowie zespołu kluczowego – jest to grupa imiennie wskazanych osób w formularzu wniosku, charakteryzująca się istotnymi doświadczeniem i wiedzą z punktu widzenia realizacji zadania badawczego, w tym również w zakresie komercjalizacji wyników badań.

Program zakłada, że prócz osoby na stanowisku Lidera, skład zespołu personelu kluczowego obejmować będzie ponadto minimum dwóch członków. Program nie określa maksymalnej liczby członków zespołu badawczego, jednak musi być ona adekwatna do zakresu i specyfiki zaplanowanych działań w zadaniu badawczym.

Program zakłada minimalny poziom zaangażowania dla poszczególnych stanowisk członków kluczowego personelu zespołu badawczego, tj. min. 0,7 EPC dla lidera, oraz min. 0,5 EPC dla pozostałych członków personelu kluczowego.

Ponadto, program zakłada, że w członkowie zespołu badawczego mogą uczestniczyć w ramach wyłącznie jednego zadania badawczego. Zasada ta obowiązuje również na etapie składania wniosków o finansowanie zadań badawczych.

ZESPÓŁ BADAWCZY – PERSONEL POMOCNICZY

Personel pomocniczy nie będzie musiał zostać określony z imienia i nazwiska na etapie składania wniosku. Koniecznym będzie jedynie określenie wymiaru etatowego, stanowisk oraz zakresu planowanych do powierzenia działań w ramach zadania badawczego. Program nie zakłada minimalnego poziomu zaangażowania dla poszczególnych stanowisk członków personelu pomocniczego zespołu badawczego.

Umowa o finansowanie będzie dopuszczać ściśle określone przypadki, w których członkowie zespołu badawczego będą mogli ulec zmianie w trakcie realizacji zadania badawczego. Nie mniej jednak obowiązkiem będzie stosowanie w tym zakresie między innymi Standardów rekrutacji do zespołów badawczych, które będą dostępne wraz z całą dokumentacja konkursową.