Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Poprzedni slajd
Następny slajd
Slider

Kryteria oceny zadań badawczych WIB

Przedstawione w niniejszym artykule treści mają charakter wstępnych informacji dotyczących Wirtualnego Instytutu Badawczego i służą możliwie wczesnemu zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z przygotowywanym otwartym konkursem ofert.
W związku z powyższym, ŁUKASIEWICZ – PORT informuje, iż przedstawione poniżej treści nie mogą stanowić podstawy do formułowania późniejszych roszczeń wobec ŁUKASIEWICZ – PORT jako Podmiotu Zarządzającego.

Kryteria oceny zadań badawczych zostały określone w Ustawie o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (FPN), i obejmują:

 • dotychczasowe osiągnięcia członków zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej oraz komercjalizację wyników tej działalności,
 • potencjał zespołu badawczego do prowadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie,
 • znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki,
 • potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej.

W niniejszym artykule wymienione wyżej kryteria zostały omówione w bardziej szczegółowy sposób.

Ocena zadań badawczych przebiegać będzie dwuetapowo o obejmować będzie ocenę formalną i merytoryczną.

OCENA FORMALNA
Na podstawie kryteriów oceny formalnej weryfikowana będzie między innymi kwalifikowalność wnioskodawcy, prawidłowość wypełnienia wniosku wraz z załącznikami oraz ich kompletność, zgodność zadania badawczego z dokumentami programowymi, katalog kosztów kwalifikowalnych. W tym miejscu należy podkreślić, że finansowanie ze środków FPN zadań badawczych nie może stanowić pomocy publicznej dla podmiotów, w których działalność naukową prowadzą lider oraz członkowie zespołów badawczych, dlatego warunkiem niezbędnym jest, aby zadania badawcze związane były wyłącznie z prowadzeniem przez te podmioty działalności niegospodarczej (zasadniczej), o której mowa w rozdz. 2.1.1 Finansowanie publiczne działalności niegospodarczej Komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198, 27.6.2014, str. 1-29) – pkt 18-20.

OCENA MERYTORYCZNA

Ocena merytoryczna weryfikować będzie zadanie badawcze pod względem kryteriów naukowych oraz gospodarczo-społecznych, których najważniejsze aspekty zebrane zostały w poniższej tabeli.

Nazwa kryterium Wyjaśnienie kryterium Liczba możliwych do uzyskania punktów
KRYTERIA MERYTORYCZNO-NAUKOWE
Dotychczasowe osiągnięcia lidera w zakresie działalności naukowej W ramach kryterium przeprowadzona zostanie ocena doświadczeń i dokonań naukowych lidera (dane nie starsze niż za ostatnie 5 lat liczonych od roku złożenia wniosku), w tym między innymi kierowanie zespołami badawczymi oraz zarządzanie badaniami naukowymi w kraju i za granicą, dorobek publikacyjny (10 przykładów), liczba i wartość zrealizowanych projektów naukowo – badawczych, wyróżnienia naukowe, udział i organizacja prestiżowych konferencji, członkostwo w uznanych organizacjach/komitetach naukowych.

Ponadto, brane pod uwagę będą adekwatność i komplementarność (ilościowa i jakościowa)  zaangażowania lidera w stosunku do wymiaru zaangażowania i składu zespołu badawczego.

4
Dotychczasowe osiągnięcia członków personelu kluczowego zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej Podobnie jak w przypadku lidera przeprowadzona zostanie ocena dokonań naukowych wskazanych imiennie członków personelu kluczowego zespołu badawczego (dane nie starsze niż za ostatnie 5 lat liczonych od roku złożenia wniosku), adekwatnie do etapu ich kariery naukowej oraz reprezentowanej dziedziny.

Ponadto brana pod uwagę będzie liczba osób wchodzących w skład zespołu badawczego, wymiar ich zaangażowania oraz adekwatność i komplementarność względem zakresu i rodzaju zaplanowanych prac badawczych.

W ramach niniejszego kryterium preferencyjnie premiowane będą zespoły badawcze, których członkowie zatrudnieni są w różnych podmiotach, w przypadku gdy powyższe będzie świadczyć o ich większym potencjale do prowadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie.

4
Potencjał zespołu badawczego do powadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie – opis zadania badawczego i plan badawczy Oceniana będzie jakość planowanych działań badawczych oraz ich efektów, w tym ich spójność, mająca na celu ocenę logicznych zależności między zadaniami, produktami i rezultatami.

W ramach tego kryterium oceniane będą cel zadania badawczego, jakość zastosowanej metody badawczej, wartość naukowa i strategiczny charakter zadania badawczego.

Ponadto, brane pod uwagę będą opis poszczególnych etapów zadania badawczego, jakość harmonogramu rzeczowo-finansowego, jego adekwatność i zasadność w stosunku do zaplanowanych zadań, dobór wskaźników, analiza popytu, opis standardów niezbędnych do komercjalizacji, charakterystyka zidentyfikowanego ryzyka, dostęp do infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania badawczego oraz sposób zarządzania zadaniem.

12
KRYTERIA GOSPODARCZO-SPOŁECZNE
Dotychczasowe osiągnięcia
i doświadczenie Lidera i członków zespołu badawczego  w zakresie ich komercjalizacji
W ramach kryterium eksperci ocenią dorobek lidera i osób wchodzących w skład personelu kluczowego w zakresie komercjalizacji (dane nie starsze niż za ostatnie 5 lat liczone od roku złożenia wniosku). Ocena skupi się na wynikach finansowych lub innych praktycznych aspektach, w tym w szczególności osiągnięciach i doświadczeniu w komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z sektorem biznesu, w realizacji projektów w obszarze biotechnologii ukierunkowanych na komercyjne wykorzystanie uzyskanych wyników badań, dorobku lidera i członków zespołu badawczego w zakresie praw własności  przemysłowej, zastosowaniu wyników badań w praktyce, opracowaniu nowych technologii, innowacyjnych produktów, wdrożeń, sprzedaży patentu lub licencji, założonych spółek start-up/spin-off etc. 16
Potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej Ocenie podlegać będzie między innymi opisane we wniosku zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze na wyniki zadania badawczego, znaczenie wyników badań dla rozwoju społeczno-gospodarczego, potencjał wdrożenia na rynek wyników zadania badawczego, opis rynków, oraz opis oczekiwanych wyników oraz ich przyszłych zastosowań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. 16
Znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki Ocena przewidywanych efektów ekonomicznych i społecznych – skutków i wpływu gospodarczego i społecznego (na społeczeństwo) wyników planowanych badań (zgodnie z planem prac badawczych).

W kryterium oceniane będzie czy przedstawione niemierzalne efekty ekonomiczne/społeczne zadania badawczego przyniosą korzyści społeczne przy uwzględnieniu poniesionych wydatków przeznaczonych na realizację zadania badawczego, oraz czy poziom innowacyjności rozwiązania będącego rezultatem zadania badawczego – z uwzględnieniem istotności/przełomowości proponowanego rozwiązania w relacji do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i rozwiązań konkurencyjnych.

 

4

 

OCENA MERYTORYCZNA – PANEL EKSPERTÓW
Na etapie oceny w formie panelu ekspertów (około dwugodzinnej dyskusji), na który zaproszony zostanie lider oraz pozostali członkowie kluczowego zespołu badawczego, zadanie badawcze podlegać będzie ocenie według poniższych kryteriów. W ramach każdego z nich będzie można uzyskać maksymalnie 4 punkty, co sumarycznie może zwiększyć punktację zadania badawczego łącznie o 16 punktów.

Kryteria na panelu ekspertów obejmują:

 • Potencjał zespołu badawczego do prowadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie – Opis zadania badawczego i plan badawczy,
 • Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie lidera i członków zespołu badawczego w zakresie ich komercjalizacji,
 • Potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej,
 • Znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki.

Podsumowując, w ramach oceny formalnej wniosek o finansowanie będzie weryfikowany na zasadzie spełnia/nie spełnia. Niespełnienie któregoś z kryteriów wniosek będzie powodować odrzucenie wniosku. W przypadku niektórych kryteriów dopuszczona zostanie możliwość jednorazowego wyjaśnienia/uzupełnienia wskazanych w dokumentacji aplikacyjnej uchybień.
Natomiast na etapie oceny merytorycznej zadanie będzie mogło uzyskać łącznie 72 punkty, w tym:

 • 20 punktów: kryteria naukowe – wymagane minimum z przeprowadzonej oceny na poziomie 60%,
 • 36 punktów: kryteria gospodarczo-społeczne – wymagane minimum z przeprowadzonej oceny na poziomie 60%,
 • 16 punktów: panel ekspertów – wymagane minimum z przeprowadzonej oceny na poziomie 50%.

Na każdym etapie ocena wniosku o finansowanie prowadzona będzie równocześnie przez kilku ekspertów.