Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Wyniki konkursu pierwszego konkursu
SLIDER_IKONY_PL
wyniki_konkursu_slider
Poprzedni slajd
Następny slajd

Koszty kwalifikowalne zadań badawczych WIB

Przedstawione w niniejszym artykule treści mają charakter wstępnych informacji dotyczących Wirtualnego Instytutu Badawczego i służą możliwie wczesnemu zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z przygotowywanym otwartym konkursem ofert.
W związku z powyższym, ŁUKASIEWICZ – PORT informuje, iż przedstawione poniżej treści nie mogą stanowić podstawy do formułowania późniejszych roszczeń wobec ŁUKASIEWICZ – PORT jako Podmiotu Zarządzającego.

Niniejszy materiał zawiera informacje związane z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, obowiązującymi limitami oraz pozostałymi ważnymi kwestiami, istotnymi z punktu widzenia budowania budżetu Zadania Badawczego.
Zasady konkursu nie będą narzucały ram finansowych Zadaniom Badawczym, poza jedną ustaloną kwotą maksymalną, jaka stanowi wysokość przeznaczonej na program alokacji środków, która zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 r. o obszarze działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wysokości i okresie tego finansowania wynosi 450 000 000 zł.
Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje, następujące kategorie:

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

 • wynagrodzenia
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym zakupy, leasing, odpisy amortyzacyjne
  i koszty odpłatnego korzystania
 • koszty podwykonawstwa i usług obcych
 • inne koszty bezpośrednie

KOSZTY POŚREDNIE

 • do 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa i usług obcych, aparatury naukowo-badawczej, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • są niezbędne w kontekście realizacji Zadania Badawczego przez Zespół Badawczy,
 • są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w dokumentach konkursowych oraz przepisami prawa,
 • zostały rzeczywiście poniesione w okresie kwalifikowalności,
 • zostały należycie udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
 • zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • zostały ujęte w budżecie we Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego oraz zostały odpowiednio opisane i uzasadnione

Wydatki Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w ramach WIB mogą zostać  uznane za kwalifikowalne w okresie realizacji Zadania Badawczego wskazanym w Umowie o finansowanie Zespołu Badawczego. Okres kwalifikowalności wydatków Zespołów Badawczych może rozpocząć się najwcześniej w dniu następnym po dniu złożenia Wniosku.
Przy wydatkowaniu środków obowiązywać będą przepisy Prawa zamówień publicznych
w odniesieniu do gospodarowania środkami, do których stosuje się przepisy ustawy. Natomiast w przypadku, jeżeli zamówienia kwotowo lub rodzajowo nie będą podlegać przepisom tej ustawy, Jednostka Naukowa zobowiązana będzie do stosowania zasad oraz regulacji zapewniających otwartość i konkurencyjność, zobowiązujących co najmniej do rozeznania rynku. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne będzie przedstawienie co najmniej trzech ofert od potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców) danego zamówienia. Jeżeli nie będzie można uzyskać trzech ofert od potencjalnych wykonawców, Jednostka Naukowa zobowiązana będzie do publikacji zapytania ofertowego z terminem co najmniej 7 dni na złożenie oferty.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE KATEGORII KOSZTÓW

 1. Wynagrodzenia

1.1.Wynagrodzenia Członków Zespołu Badawczego

Członkowie Zespołu Badawczego będą mogli zostać zatrudnieni w ramach Zadania Badawczego na podstawie umowy o pracę lub zaangażowani w ramach umowy cywilno-prawnej.
Kategoria ta obejmuje koszty pracodawcy ponoszone w związku zatrudnieniem Członka Zespołu Badawczego, w tym wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne o ile dotyczy, oraz składki.

Maksymalne stawki wynagrodzenia Członków Zespołu Badawczego wynikać będą z zasad konkursu i będą miały pierwszeństwo nad wewnętrznymi regulacjami podmiotu zatrudniającego Członków Zespołu Badawczego.

Program przewiduje następujące dopuszczalne poziomy wynagrodzeń dla Członków Zespołu Badawczego oraz minimalny poziom ich miesięcznego zaangażowania:

Typ Członka Zespołu Badawczego

Rola w Zespole Badawczym

Maksymalny poziom wynagrodzenia w ramach pełnego etatu (całkowity koszt pracodawcy)
w PLN*

Minimalny poziom miesięcznego zaangażowania*

Lider Zespołu

Leader

35 000,00

0,7

Personel Kluczowy

Senior researcher

25 000,00

0,50 

Personel Pomocniczy

Junior researcher

15 000,00

n/d

Personel Pomocniczy

Technical support

12 000,00

n/d

Personel Pomocniczy

Student/Trainee/phd Student

8 000,00

n/d

*dla umów cywilno-prawnych maksymalna wysokość wynagrodzenia godzinowego za pracę stanowi iloraz maksymalnego wynagrodzenia określonego wg powyższej tabeli oraz liczby 168 godzin

1.2.Wynagrodzenia personelu zarządzającego i administracyjnego

Program dopuszcza możliwość wynagradzania personelu zarządzającego i administracyjnego w ramach kosztów bezpośrednich Zadania Badawczego, jednakże wysokość tych wynagrodzeń nie może stanowić kwoty większej niż 10% łącznej wartości wynagrodzenia Członków Zespołu Badawczego.

 1. Koszty aparatury naukowo-badawczej, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w tym zakupy, leasing, odpisy amortyzacyjne i koszty odpłatnego korzystania

Kategoria obejmuje przede wszystkim:

 • zakup oraz leasing aparatury, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do kwoty 100 000,00 PLN netto (łącznie dla całego Zadania Badawczego),
 • odpisy amortyzacyjne aparatury, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Koszty podwykonawstwa i usług obcych
  Niniejsza kategoria rozumiana jest jako koszty podwykonawstwa i innych usług obcych niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej przez Zespół Badawczy bezpośrednio związanych z realizacją Zadania Badawczego, np. koszty badań zewnętrznych, analizy laboratoryjne, koszty zakupu usług specjalistycznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne

 

 1. Inne koszty bezpośrednie
  Kategoria obejmuje w szczególności:
 • koszty związane z zabezpieczaniem warunków lokalowych,
 • materiały przeznaczone do bezpośredniego zużycia przy realizacji Zadania Badawczego,
 • koszty zakupu sprzętu laboratoryjnego niespełniających definicji środka trwałego bądź spełniających definicję niskocennych środków trwałych,
 • koszty publikacji wyników działalności naukowej Zespołu Badawczego oraz udziału w konferencjach w celu prezentacji wyników działalności naukowej Zespołu Badawczego lub innych konferencjach, wizytach i wydarzeniach (również poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej),
 • koszty pomocniczych usług obcych, które są niezbędne do realizacji Zadania Badawczego, ale nie wpisują się w definicję kategorii podwykonawstwo i usługi obce,
 • koszty delegacji i podróży służbowych,
 • koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,
 • koszty usług transportowych, etc.

WAŻNE!

Ocena kwalifikowalności wydatków następować będzie zarówno na etapie oceny Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego, jak również na etapie rozliczania poniesionych wydatków oraz ewaluacji Zadania Badawczego. Podczas oceny Wniosków o finansowanie weryfikowana będzie potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we Wniosku. Podpisanie Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego nie będzie oznaczać, że wszystkie wydatki ujęte we Wniosku o finansowanie, a następnie przedstawione do rozliczenia, będą uznane za kwalifikowalne. Wydatki będą każdorazowo weryfikowane pod kątem zgodności ich poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa na etapie ich rozliczania.