This site uses cookies. Polityka prywatności
SLIDER_IKONY_EN

Call announcements

Extension of formal evaluation stage

Date of publication: 21/04/2021

We inform that stage of formal evaluation of applications is extended until May 14th this year. Communication of Director of the Łukasiewicz Institute – PORT, acting as the Managing Entity, is published below.

Communication of Director of the Łukasiewicz Institute – PORT (link)

 


Communication from the Managing Entity containing a summary information on the total number of applications for funding and the total amount of funds for which the applications for funding are submitted

Date of publication: 15/03/2021

On March 12th, 2021 at 4:00 p.m. the deadline for submitting applications for funding research teams conducting scientific activity in the form of the Virtual Research Institute (WIB) has expired. Below, in the PDF file (in Polish), we provide a communication from the Managing Entity containing a summary information on the total number of applications for funding and the total amount of funds for which the applications for funding are submitted.

Communication from the Managing Entity containing a summary information on the total number of applications for funding and the total amount of funds for which the applications for funding are submitted (link to PDF)

In accordance with the provisions of the Regulations of the Competition, submitted applications for funding are first of all subjected to formal evaluation, which is carried out by the Managing Entity on the basis of the Criteria for the selection of Research Teams conducting scientific activities in the form of the Virtual Research Institute for funding by the Polish Science Fund, constituting Annex 2 to the Regulations of the Competition.

 


Announcement about an open competition for offers to select Research Teams conducting scientific activity in the form of the Virtual Research Institute

Date of publication: 30/11/2020

The Łukasiewicz Research Network PORT Polish Center for Technology Development as the managing entity for the program Virtual Research Institute informs about the announcement of an open competition of offers to select research teams conducting scientific activity in the form of Virtual Research Institute in the field of medical biotechnology – oncology.

Link to the announcement: Announcement of 30/11/2020 about an open competition for offers to select Research Teams conducting scientific activity in the form of the Virtual Research Institute (Polish language)

Competition documents (Polish and English):

Regulamin Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Regulations of the Competition to select Research Teams conducting scientific activities in the form of the Virtual Research Institute    

Załączniki do Regulaminu Konkursu (linki do pobrania):

I. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełniania:

  1. Application for funding a Research Team by the Polish Science Fund [template].PDF

  2. Application for funding a Research Team by the Polish Science Fund [template].DOCX- edit
  3. C.2 Kosztorys zadania badawczego – integralna część Wniosku o finansowanie PL/ENG. PDF
  4. C.2 Kosztorys zadania badawczego – integralna część Wniosku o finansowanie PL/ENG. XLSX wersja edytowalna
  5. Instructions for filling the Application for funding a Research Team by the Polish Science Fund

  6. Wzory oświadczeń do wniosku o finansowanie:

II. Kryteria wyłaniania Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego do finansowania ze środków Funduszu Polskiej Nauki.

Criteria for the selection of Research Teams conducting scientific activities in the form of the Virtual Research Institute for funding by the Polish Science Fund

III. Zasady bezstronności, obiektywizmu, poufności oraz unikania konfliktu interesów.

IV. Wzór prezentacji na Panel Ekspertów.

V. Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki wraz z załącznikami.

1.Załącznik nr 3 – Wzór Raportu Okresowego/Końcowego:

2. Załącznik nr 4 Wzór Wniosku o płatność dla Jednostki Naukowej

3. Załączniki nr 7Wzór Oświadczenia Członka Zespołu Badawczego o zgodzie na udział w Zespole Badawczym;

4. Załącznik nr 8 Wzór Oświadczenia osoby kierującej podmiotem, w którym działalność prowadzi Lider/Członek Zespołu o wiedzy i zgodzie na udział osoby w Zespole w formie WIB

5. Załącznik nr 10 Sposób i zakres prowadzenia nadzoru nad realizacją Zadań Badawczych

6. Załącznik nr 11 Wzór weksla i deklaracji wekslowej

7. Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Podmiot Zarządzający

VI. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

General eligibility rules for expenditures of Research Teams conducting scientific activities in the form of the Virtual Research Institute

VII. Standardy rekrutacji do Zespołów Badawczych w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego oraz przeprowadzanie ewaluacji ich stosowania.

VIII. Regulamin zarządzania i komercjalizacji Własności Intelektualnej wraz z załącznikami.

Rules and Regulations for the Management and Commercialisation of Intellectual Property

  1. Oświadczenie Członka Zespołu Badawczego dot. praw Własności intelektualnej.
  2. Karta Własności Intelektualnej.

IX. Zakres przedmiotowy Umowy Konsorcjum.